Witamy na naszej stronie

25.05.2018
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Szanowni Państwo,
  Firma Inglobi Radosław Gajewski przetwarza informacje z różnych ogólnodostępnych źródeł (takich jak internet czy giełdy transportowe), jak też z otrzymywanej korespondencji biznesowej, tworząc swoją bazę danych. Wśród tych danych mogą pojawić się takie, które są danymi osobowymi na gruncie nowego prawa w Unii Europejskiej, czyli tak zwanego RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  Zgodnie z RODO musimy poinformować osoby, których dane przetwarzamy o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych - bez względu na to, czy pozyskaliśmy te dane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy też z innych źródeł. Ponieważ mamy Państwa adres mailowy, zakładamy, że jesteśmy w posiadaniu Państwa danych osobowych.
  W związku z tym informujemy Państwa, że:
  1. Administratorem Państwa danych (dalej: “Administrator”) jest Inglobi Radosław Gajewski z siedzibą w Łodzi 90-217, ul. Sterlinga 16/18 pok. 204. NIP 7752247994
  2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Inglobi Radosław Gajewski z siedzibą w Łodzi 90-217, ul. Sterlinga 16/18 pok. 204
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:
  a. wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  b. konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c. wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  d. konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
  4. Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na pozyskiwaniu zleceń transportowych od naszych klientów i realizowaniu ich z pomocą współpracujących z nami podwykonawców. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń transportowych, między innymi obsługę płatności, ewentualnych reklamacji, czynności windykacyjne czy też przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących danego zlecenia.
  5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zleceń transportowych, zlecanych spółce Inglobi Radosław Gajewski, obsługi innych produktów, oferowanych przez Inglobi Radosław Gajewski, jak również do celów statystycznych.
  6. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak na przykład: otrzymane zlecenia transportowe, zapytania handlowe, oferty handlowe, giełdy transportowe.
  7. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
  8. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, klienci i podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.
  9. Państwa dane mogą być przekazywane krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“państwa trzecie” wg RODO) tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zlecenia transportowego.
  10. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
  11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:
  a. dostępu do Państwa danych osobowych,
  b. sprostowania Państwa danych osobowych,
  c. usunięcia Państwa danych osobowych,
  d. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  e. przeniesienia Państwa danych osobowych,
  jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z nami, opisany w punkcie 2 powyżej.
  12. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  13. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, opisanego w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  14. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  15. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.

  1.  

aktualności

22.03.2021

Firma Inglobi dba o wszystkich swoich klientów, w każdym możliwym aspekcie. Zdajemy sobie sprawę jak w obecnych czasach ważne jest dbanie o nasze środowisko. Dlatego jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych w Polsce, stosujemy ekologiczny gaz CNG.

 

01.01.2021

Szanowni Państwo,

W 2021 roku z dumą świętujemy jubileusz 10-lecia działalności firmy Inglobi

01.01.2020

 

Strona 1 z 5     ››